Share - Kaif Saifi - Humi Be-Deen Hai Yaron Vargna , bade hi bek hai sathi humare | kaif Saifi poet