జీవితం నేర్పే పాఠం


Mohammad Aziz Ul Rahaman2021/11/13 06:52
Follow
జీవితం నేర్పే పాఠం

జీవితం అంటే....

జీవితం అంటే ...

గడిచి పోయే సమయం కాదు

గుర్తు పెట్టుకునే సమయం

ఎగుడు దిగుడు పల్లాల ప్రయాణం

కష్టాలు సుఖల మిలితం

అనుభవలని పంచుకునే ఆప్తులు

అరుచుకోవడానికి కావల్సిన శత్రువులు

ఏ ఒక్కరు లేకున్నా.

రుచి పచి లేని షాకం వంటిది

చేడినప్పుడు చేరదీసే నిజమైన స్నేహితుడో,బందువో తెలుస్తుంది

ఎదిగినప్పుడు ఎన్నుపోడిచే శత్రువు తెలుస్తుంది

తిట్టే వాడు చెడ్డోడు కాదు

పోగిడే వాడు మనోడు కాదు

జాగ్రత్త ...షేడ్ రుచులు తెలిసేదక జీవితం వదలిపెట్టదు

Support this user by tipping bitcoin - How to tip bitcoin?

Send bitcoin to this address

Comment (0)

Advertisements