Laga miila qabu


Nameless2022/01/02 19:00
Follow

Anis Luka Qaba Inni obsa beeku kan hin nyaanne kakuu Kennaa isa gurraachaa Uumaa fi tottoolchaa Abbaa maqaa dhibbaa Eenyummaa tokkichaa Si malee maal qabna Maaliif siin gatamna

Anis Luka Qaba

Anis Luka Qaba

Inni obsa beeku

kan hin nyaanne kakuu Kennaa isa gurraachaa

Uumaa fi tottoolchaa

Abbaa maqaa dhibbaa Eenyummaa tokkichaa

Si malee maal qabna

Maaliif siin gatamna

Gannoo gololaa koo obaastuu gammoojjii

Adeemaa tirataa le'aa gadamoojjii

Siin boonee keessii koo

Iita'ee qomi koo

Osoo hin quufini

Faarsee si hin fixini

Osoo an as jiru garaa kootii baatee

Lafa abbaa qabu sooddootti qajeelte?

Osoo ilmi kiyya ija hin banatin

Osoo garaan kiyya dheebuu hin baafatiin

Osoo lubbuun kiyya nyaata hin sooratiin

Nan badhaadha jettee

Nan misooma jettee

Nan durooma jettee

Atis biyya laaltee

Anis luka qaba nan imala jettee

Biyya afaan hin berkne walaayitaa galte!

Gannaalee dubbadhu soddoo moo nageellee

Natti himi naangalle

Ilma beeleessanni alagaa quufsuudhaaf

Ofii daara'anii alagaa dhoksuudhaaf

Eentu sibarsiise amala akkasii

Ammayummaa baraa saba kee basaasi

Beekumsa baranaa alagaa guddisii

Silaa.........

Silaa mukni hin jiru kan itti hirkatanii

Silaa namni hin jiru kan itti himatanii

Gannaaleen godaanee Afaan qabatanii

Gannilleen fagaatee hongeen dhumatanii

Ajab yaa Gujoo koo

Ajab yaa Jiruu koo!

Follow

Support this user by tipping bitcoin - How to tip bitcoin?

Send bitcoin to this address

Comment (0)

Advertisements